1. ได้องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องวิชาการสายรับใช้สังคมและเกิดการยกระดับความรู้ เกิดมุมมองใหม่ในการปรับวิธีคิดและวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ CoPs อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  2. ได้แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องวิชาการสายรับใช้สังคม ที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

  3. ได้เครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) และเผยแพร่ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยสายรับใช้สังคม