1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

    2. มูลนิธิสยามกัมมาจล