1. วิทยากรกระบวนการจาก Core Team ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง ที่เป็นตัวอย่างกรณีศึกษา จำนวน 24 คน
  2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบันอุดมศึกษา (166 แห่ง X 4 คน) จำนวน 664 คน
  • เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและสื่อมวลชนต่างๆ  จำนวน 12 คน
  • ผู้บริหารและคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 30 คน
  • ผู้บริหารและคณะทำงานจากมูลนิธิสยามกัมมาจลและ Organizer จำนวน 30 คน