กล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย นายสุเมธ แย้มนุ่น
ปาฐกถาพิเศษ
โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมโดยมหาวิทยาลัยนำร่อง
สรุปบทเรียนห้องย่อย
กล่าวปิดการสัมมนา
โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
   
 
 

คำกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์