กล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย นายสุเมธ แย้มนุ่น
ปาฐกถาพิเศษ
โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมโดยมหาวิทยาลัยนำร่อง
สรุปบทเรียนห้องย่อย
กล่าวปิดการสัมมนา
โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
   
 
 
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

สรุปบทเรียน
ผู้บริหาร
อาจารย์
นิสิตนักศึกษา
ผู้แทนชุมชน
ถอดความ
ผู้บริหาร
อาจารย์
นิสิตนักศึกษา
ผู้แทนชุมชน