กล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย นายสุเมธ แย้มนุ่น
ปาฐกถาพิเศษ
โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมโดยมหาวิทยาลัยนำร่อง
สรุปบทเรียนห้องย่อย
กล่าวปิดการสัมมนา
โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
   
 
 
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6

ตอนที่ 7
ตอนที่ 8

เอกสารถอดความการเสวนา
ม.ธรรมศาสตร์
ม.มหิดล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันอาศรมศิลป์