1. เพื่อถอดบทเรียนและนำเสนอรูปธรรมตัวอย่างความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษา และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การปรับกระบวนการเรียนการสอน และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคมโดยรวม

  2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนและสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  3. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ในการบริหารจัดการศึกษาในสายวิชาการรับใช้สังคม ที่เน้นการเรียนรู้และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network)