วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ