ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | นิสิตนักศึกษา | ผู้แทนชุมชน
ผู้บริหาร: จัดการระบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับใช้ชุมชน/สังคม