ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | นิสิตนักศึกษา | ผู้แทนชุมชน

อาจารย์ผู้สอนกับบทบาทของผู้สนับสนุนการเรียนรู้จากโจทย์ชุมชน/สังคม