ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | นิสิตนักศึกษา | ผู้แทนชุมชน
ชาวบ้านคิดอย่างไรเมื่อมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน/สังคม